Najczęściej zadawane pytania

Poszukaj odpowiedzi na swoje pytania. Nie znalazłeś tego, czego potrzebowałeś? To nie problem, prześlij nam swoje pytanie za pomocą formularza kontaktowego, albo poprowadź czat z naszym konsultantem!

Współpraca z PRA Group

Odebrałeś telefon? Porozmawiaj z naszym konsultantem i wspólnie ustalcie korzystne porozumienie i plan spłat. Otrzymałeś pismo, wiadomość sms lub e-mail? Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu (+48) 22 276 66 88 (pon-pt: 8:00-20:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Zachęcamy również do skorzystania z czatu z konsultantem na naszej stronie. Rozpocznij rozmowę, kliknij w przycisk Czat na żywo widoczny z prawej strony, podaj swoje imię i nazwisko i kliknij przycisk Rozpocznij czat.

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 22 276 66 88 (pon-pt: 8:00-20:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), listownie pod adresem: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa albo poprzez e-mail: kontakt@pragroup.pl. Zachęcamy również do skorzystania z czatu na żywo z naszymi konsultantami, aby rozpocząć rozmowę kliknij w przycisk Czat na żywo widoczny z prawej strony, podaj swoje imię i nazwisko i kliknij przycisk Rozpocznij czat. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie.

Jeśli uważasz, że kontaktujemy się z Tobą przez pomyłkę zadzwoń do nas na numer (+48) 22 276 66 88 lub rozpocznij Czat na żywo z naszym konsultantem. Wyjaśnimy szybko tę sytuację.

Portal pozwala na dostęp 24/7 do informacji na temat szczegółów zobowiązania oraz samodzielne zarządzanie długami. Umożliwia rozłożenie zobowiązania na dogodne raty, spłatę on-line bez wychodzenia z domu poprzez PayU (Blik, karta, Google Pay). Środki w ten sposób wpłacone księgują się w czasie rzeczywistym.

Spłata zobowiązania

Najszybciej zapłacisz logując się na Portal Klienta, gdzie dokonasz płatności online poprzez PayU: przelewem bankowym, BLIKiem, kartą bankową, GooglePay. Płatności można dokonać również poprzez wpłatę na swój indywidualny numer konta przypisany do sprawy zobowiązania. Jeżeli nie posiadasz informacji o indywidualnym numerze konta zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub rozpoczęcia czatu z naszym konsultantem, po weryfikacji otrzymasz szczegółowe dane do wpłaty i link PayU do wpłaty online.

Żeby zrobić przelew ze swojego konta zagranicznego niezbędne jest wskazanie IBAN odbiorcy przelewu, czyli „PL” przed indywidualnym bądź ogólnym numerem rachunku bankowego. Dodatkowo niezbędny będzie BIC/SWIFT odbiorcy przelewu. Wszystkie przelewy zagraniczne kierowane do PRA Group Polska powinny zawierać kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Masz możliwość spłaty zobowiązania w dogodnych kwotach i terminach. W trakcie trwania ugody i terminowej realizacji wpłat, naliczanie odsetek jest wstrzymane a prezentacja wpisu w Biurach Informacji Gospodarczej zawieszona. Dodatkowo wierzyciel nie podejmie żadnych nowych czynności mających na celu odzyskanie środków.

Biuro Informacji Gospodarczej

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych od wierzycieli o ich dłużnikach. BIG działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 r., poz. 1015). Dłużnicy notowani w Biurach Informacji Gospodarczych mają utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do kredytów, pożyczek, dokonywania zakupów na raty, usług factoringowych, leasingowych, telekomunikacyjnych i multimedialnych, wynajmu nieruchomości oraz wielu innych, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych z innymi przedsiębiorcami. PRA Group Polska współpracuje z kilkoma Biurami Informacji Gospodarczych.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) to instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej wyłącznie klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. BIK działa na podstawie Ustawy Prawo bankowe. PRA Group Polska nie przekazuje żadnych danych do BIK, a tym samym nie ma wpływu na usunięcie stamtąd jakichkolwiek danych.

Zgodnie z zapisami ustawy regulującej działanie biur informacji gospodarczej z dn.9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, do rejestrów BIG może trafić dłużnik: 1) będący konsumentem (osoba fizyczna), którego łączna suma zobowiązań wobec jednego wierzyciela wynosi 200 zł, opóźnienie w spłacie przekroczyło 30 dni; minęło co najmniej 30 dni odkąd otrzymał od wierzyciela informacje o zamiarze dokonania wpisu 2) niebędący konsumentem (tj. każda osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), którego łączna suma wymagalności wobec wierzyciela wynosi min. 500 zł, opóźnienie w spłacie przekroczyło 30 dni, minęło co najmniej 30 dni odkąd otrzymał od wierzyciela informacje o zamiarze dokonania wpisu.

Zapoznaj się z otrzymanymi informacjami. Jeśli nie jesteś w stanie spłacić swojego zobowiązania jednorazowo, to zawrzyj z nami ugodę. W przypadku zawarcia ugody i terminowego regulowania uzgodnionych rat na czas realizacji harmonogramu ratalnego wstrzymamy proces naliczania odsetek, a wpis w Biurze Informacji Gospodarczych zostanie zawieszony. W przeciwnym wypadku przekazana informacja do Biura Informacji Gospodarczej może uniemożliwić lub utrudnić: uzyskanie kredytów, pożyczek bankowych i kart kredytowych, uzyskanie pożyczek od firm pożyczkowych, dokonywanie zakupów na raty, podpisanie umowy na wiele innych usług telefon komórkowy, dostęp do Internetu, dostawy gazu, prądu.

Usunięcie informacji o zadłużeniu z Rejestru Dłużników może nastąpić w szczególności w przypadku całkowitej spłaty zaległego zadłużenia, przedstawienia uzasadnionej informacji o spłacie, wygaśnięciu lub nieistnieniu zobowiązania oraz na podstawie innych okoliczności, o których mowa w art. 31 Ustawy z dn.9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Reklamacje

Reklamację może zgłosić Klient lub inne osoby, które mają zastrzeżenia dotyczące kontaktów lub innych działań ze strony PRA Group Polska. Jeżeli chcesz złożyć reklamację dotyczącą sprawy bądź naszych działań prosimy o skierowanie pisma reklamacyjnego na adres PRA Group Polska, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa lub e-mail: kontakt@pragroup.pl.

Dokładamy wszelkich starań, aby reklamacje rozpatrywane były jak najszybciej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, zgodnie z Zasadami dobrych praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). W sytuacji, gdy udzielenie rzetelnej odpowiedzi jest niemożliwe, w szczególności, gdy jest uzależnione od przekazania informacji od podmiotów zewnętrznych, wówczas zostaniesz zawiadomiony pisemnie bądź mailowo o nowym terminie, który jednak nie powinien przekroczyć 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedzi na reklamacje udzielamy w formie pisemnej lub poprzez e-mail.

Postępowanie sądowe i egzekucja komornicza

Nie, umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika oznacza, że w danym momencie dłużnik nie posiadał żadnego składnika majątkowego, z którego można skutecznie przeprowadzić egzekucję komorniczą. Mimo umorzenia egzekucji przez komornika dług nadal istnieje a wierzyciel może podejmować dalsze działania mające na celu odzyskanie swojej należności np. w przyszłości może ponownie skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli wierzyciel we wniosku egzekucyjnym wskazał kilka sposobów egzekucji, to komornik jest zobowiązany do ustalenia składników majątku, z których może skutecznie przeprowadzić egzekucje. Komornik może jednocześnie dokonać zajęcia np. rachunków bankowych dłużnika oraz wynagrodzenia za pracę/ świadczenia emerytalno-rentowego. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku.

Zawieszenie nie oznacza umorzenia postępowania i co do zasady nie skutkuje uchyleniem dokonanych już zajęć, które pozostają w mocy.

Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć rachunek wspólny tj. rachunek bankowy prowadzony dla dłużnika i osoby trzeciej. Dalsza egzekucja z rachunku bankowego będzie prowadzona do wysokości udziału przypadającego dłużnikowi w rachunku wspólnym, stosownie do treści umowy rachunku bankowego, którą dłużnik jest obowiązany przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo, gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.

Zajęcie nieruchomości to nic innego jak pisemne wezwanie dłużnika do spłaty zadłużenia pod rygorem przeprowadzenia egzekucji ze wskazanej przez wierzyciela nieruchomości. Po otrzymaniu takiego wezwania dłużnik na spłatę zobowiązania ma dwa tygodnie. Równocześnie komornik wysyła do właściwego sądu wieczystoksięgowego wniosek o dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Taka wzmianka widoczna jest w dziale III księgi wieczystej. Kolejnym etapem jest dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości. Do opisu i oszacowania nieruchomości komornik przystępuje na wniosek wierzyciela po bezskutecznym upływie dwutygodniowego terminu, w którym dłużnik mógł zgodnie z wysłanym mu zajęciem dokonać spłaty zadłużenia. Dopiero zajęta i oszacowana nieruchomość może zostać sprzedana w drodze licytacji komorniczej.

Właściciel nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu staje się wobec wierzyciela hipotecznego dłużnikiem rzeczowym, czyli osobą odpowiedzialną za dług do wysokości wartości danej rzeczy (w przypadku nieruchomości do wysokości wartości wpisanej w księdze wieczystej nieruchomości w dziale IV), która stanowiła zabezpieczenie kredytu lub pożyczki. Oznacza to, że wierzyciel może dochodzić swojego roszczenia z przedmiotu zabezpieczenia (nieruchomości) do wysokości wpisu hipotecznego.

Osoba trzecia, która nabyła nieruchomość nieodpłatnie (zazwyczaj w formie darowizny, lub sprzedaży po znacznie zaniżonej cenie) powinna liczyć się z tym, iż wierzyciel osoby, od której dana nieruchomość została nabyta może żądać uznania umowy sprzedaży/darowizny za bezskuteczną wobec niego. W razie uzyskania przez wierzyciela prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego bezskuteczność umowy przenoszącej własność nieruchomości może dojść do wszczęcia egzekucji z tej nieruchomości pomimo tego, że jej właściciel nie jest bezpośrednio dłużnikiem wierzyciela.

Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie informacje dotyczące podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przepisów dotyczących przetwarzania danych znajdują się w klauzuli informacyjnej umieszczonej na naszej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: Klauzula informacyjna.

Posiadając Twoje aktualne dane kontaktowe, mamy możliwość komunikacji z Tobą. Nasi konsultanci pomogą Ci ustalić aktualny stan sprawy oraz znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu będziesz mógł uwolnić się od zadłużenia. Dodatkowym udogodnieniem będzie otrzymywanie wiadomości przypominających o zbliżającym się terminie wpłaty w postaci sms i e-mail.