Polityka Prywatności i Plików Cookie

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie (Polityka) obowiązuje każdego z Użytkowników w razie korzystania z niniejszego serwisu www. (Witryna Internetowa), który obsługiwany jest przez PRA Group Polska sp. z o. o.z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517951, NIP: 5213568112, kapitał zakładowy w wysokości 11.951.000,00 złotych opłacony w całości („PRA”). Zwracamy uwagę, że w niniejszej Polityce PRA występująca samodzielnie lub wraz dowolnym innym podmiotem z grupy kapitałowej PRA Group, może być określana jako „My”, „Nas” lub „Nasz”.

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z platformy obsługującej płatności online która jest częścią Naszej Witryny Internetowej oprócz warunków przekazywania tych płatności zawartych w niniejszej Polityce, obowiązuje dodatkowo Klauzula Informacyjna, określająca warunki przetwarzania danych osobowych.

Gwarantujemy, że bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych wszystkich Użytkowników są dla Nas ważne. Zawsze będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w sposób przejrzysty, rzetelny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności zarówno w czasie korzystania z Naszej Witryny Internetowej jak i podczas komunikowania się z Nami drogą elektroniczną.

Niniejsza Polityka wraz z Zasadami korzystania ze strony, Informacją o polityce prywatności oraz wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w Zasadach, Polityce i zamieszczonych na Witrynie Internetowej, określa podstawy, przetwarzania przez Nas wszelkich danych osobowych, które Użytkownik podaje podczas korzystania z Witryny Internetowej i dostępnych na niej form komunikacji lub płatności.

Prosimy o każdorazowe sprawdzenie czy nie nastąpiły zmiany niniejszej Polityki od ostatniego korzystania z Witryny Internetowej, ponieważ możemy być zobligowani lub z własnej inicjatywy dokonać aktualizacji niniejszej Polityki.

Informacje, które możemy zbierać i przetwarzać

Jesteśmy uprawnieni do zbierania i przetwarzania następujących danych:

 • Informacji, w tym danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników (lub upoważnioną przez Użytkownika osobę trzecią), podczas kontaktu z Nami, w trakcie korzystania z platformy umożliwiającej płatność online, wypełniania formularzy dostępnych przez Witrynę Internetową, odpowiedzi na ankiety oraz na każdą inną prośbę o informacje umieszczoną na Witrynie Internetowej. Zakres informacji obejmuje w szczególności lecz nie wyłącznie, informacje dostarczone przez Użytkownika podczas użytkowania Witryny Internetowej lub dostępu przez tą Witrynę Internetową usługi, lub informacji posiadanych już przez Nas, które mogą zawierać w szczególności lecz nie wyłącznie: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, dane dotyczących konta bankowego, karty płatniczej lub innych informacji niezbędnych do przeprowadzenia płatności online, numer PESEL, szczegółowe dane dotyczące logowania;
 • Szczegółowych informacji o wizytach Użytkownika na Witrynie Internetowej obejmujących między innymi informacje o przechwytywanym ruchu sieciowym, śledzeniu kliknięć, lokalizacji, logów przeglądarki i innych podobnych danych oraz zasobów, do których Użytkownik uzyskuje dostęp dzięki Witrynie Internetowej;
 • Informacji udostępnionych przez Użytkownika przy zgłoszeniu problemu z Witryną Internetową.
 • Podanie danych osobowych w formatce płatności zewnętrznego dostawcy PayU będzie wykorzystywane do celów dalszego kontaktu.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane

Twoje dane, które przetwarzamy zgodnie z Informacją o Polityce Prywatności, mogą być przez Nas wykorzystywane w szczególności w celach oraz w sposób wskazany poniżej, tj.:
 
 • w celu windykacji należności i pomocy Ci w zarządzaniu sprawą Twojego zadłużenia, włącznie z uzgodnieniem harmonogramu spłaty odpowiedniego dla Twoich możliwości;
 • aby zapewnić najlepszy możliwy sposób prezentacji danych z Witryny Internetowej na komputerze Użytkowników;
 • w celu dostarczenia informacji, produktów lub usług, o które Użytkownik sam prosi lub które Naszym zdaniem mogą go zainteresować w przypadkach, gdy Użytkownik wyraził zgodę na kontakt i otrzymywanie takich informacji, również w formie dorozumianej;
 • aby umożliwić Użytkownikom udział w interaktywnych funkcjach Naszej Witryny Internetowej –jeśli zdecydują się na taki udział;
 • w celu powiadamiania Użytkowników o zmianach w Naszych usługach;
 • w celu umożliwienia Użytkownikom bezpiecznego dokonywania płatności przez stronę płatności Witryny Internetowej, jak i dystrybucja wiadomości tekstowych;
 • dla celów badawczych i analitycznych;
 • aby wykrywać i zapobiegać oszustwom i wszelkim innym działaniom o charakterze przestępczym.
 • Dodatkowo informujemy, że każdy Użytkownik, który skierował do Nas prośbę o kontakt i w tym celu przekazał Nam swoje dane osobowe takie jak: adres, numer faksu, numery telefonów, adres e-mail, tym samym wyraża zgodę na kontakt z wykorzystaniem powyższych metod.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Z uwagi na fakt, że przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne, nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji przesyłanych do Nas drogą elektroniczną, a zatem przekazywanie takich informacji odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkowników. Podejmiemy wszelkie uzasadnione środki technologiczne i organizacyjne, aby zapewnić, że dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką, Zasadami korzystania ze strony, Informacją o prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, a przekazywane Nam informacje przechowywane są na Naszych bezpiecznych serwerach.

Jeśli, w celu uzyskania dostępu do niektórych części Witryny Internetowej lub skorzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Witryny Internetowej, Użytkownikowi zostały podane dane do logowania lub Użytkownik sam te dane ustanowił (w szczególności login i hasło do logowania), Użytkownik jest odpowiedzialnyza zachowanie tego hasła oraz loginu w tajemnicy i nieujawnianie go osobom nieuprawnionym. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie danych do logowania w Witrynie Internetowej.

Ujawnienie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane każdemu podmiotowi należącemu do grupy kapitałowej PRA Group Polska sp. z o. o. (co obejmuje wszelkie Nasze podmioty zależne, spółki holdingowe i ich podmioty zależne –jeśli takie istnieją).

Dane osobowe Użytkowników możemy ujawnić również :

 • potencjalnym nabywcom całości lub części Naszych aktywów oraz ich doradcom;
 • odpowiednim władzom, w stosunku do których jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia takich informacji oraz w przypadku, gdy jest to konieczne do zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy;
 • podmiotom trzecim, świadczącym Nam usługi m.in. obsługa płatności online zlecona przez Użytkownika, w ramach których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, przez te podmioty trzecie;
 • w celu ochrony i egzekwowania Naszych praw;
 • gdy do ujawnienia danych jesteśmy zobowiązani przez prawo;
 • osobom trzecim, jeśli jest to niezbędne do oceny ryzyka kredytowego.

Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Zarówno My jak i niektóre podmioty świadczące Nam usługi (w tym między innymi dostawcy usług handlowych) możemy przekazywać zebrane dane osobowe Użytkowników, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w celu przetwarzania i przechowywania tych danych, a także dla innych powiązanych celów. Podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy są odpowiednie regulacje RODO, w tym decyzja Komisji UE w sprawie adekwatności lub wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule umowne. Masz prawo uzyskania od nas kopii wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych w powyższym zakresie. Zapewniamy, że podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby upewnić się, że dane osobowe Użytkowników są bezpieczne, a ich przetwarzanie i przechowywanie odbywa się zgodniez obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe osób trzecich

Sytuacja, w której Użytkownik podaje Nam dane osobowe innej osoby, jest równoznacznaz potwierdzeniem, że został on umocowany przez tę osobę oraz poinformował tę osobę przez jaki podmiot i w jakim celu będą przetwarzane jej dane osobowe.

Twoje prawa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przyznaje Ci następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych, które przetwarzamy, w każdej chwili (art. 15 RODO). Gdy otrzymamy od Ciebie żądanie udzielenia dostępu do przetwarzanych przez Nas Twoichdanych, mamy jeden miesiąc na udzielenie Ci odpowiedzi. Jeżeli będzie to konieczne, ten okres może zostać przedłużony o dodatkowe dwa miesiące.

Jeżeli przetwarzane przez Nas Twoje dane są nieprawidłowe, w przypadku gdy będzie to dopuszczalne prawem, masz prawo do sprostowania swoich danych. Możesz zażądać wykreślenia swoich danych oraz sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych lub zażądać ograniczenia zakresu przetwarzanych danych w przypadkach, gdy przewiduje to prawo. W sytuacji, w której przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

Więcej informacji znajdziesz w Klauzuli Informacyjnej, o której była mowa powyżej.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z któregokolwiek wyżej opisanego prawa, zadać pytanie lub złożyć skargę w zakresie przetwarzanych przez Nas Twoich danych osobowych skontaktuj się z Nami używając danych kontaktowych, które możesz znaleźć poniżej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że środkiem ostrożności, który możemy zastosować w celu ochrony danych osobowych, może być żądanie podania przez Ciebie pewnych danych celem weryfikacji Twojej tożsamości.

Linki Osób Trzecich

Podczas korzystania z Witryny Internetowej oraz w przypadku dokonywania płatności online, Użytkownik może zostać odesłany/przeniesiony do zewnętrznych stron internetowych, które nie są przez Nas obsługiwane (“Witryny Osób Trzecich”). Witryny Osób Trzecich mogą wysyłać własne pliki cookie i zbierać oraz przetwarzać dane osobowe i inne informacje. Nie mamy kontroli nad Witrynami Osób Trzecich i dlatego też nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Umieszczenie linków do Witryn Osób Trzecich na Naszej Witrynie, nie oznacza również złożenia przez Nas jakichkolwiek oświadczeń, zobowiązań lub udzielenia poparcia dla operatorów oraz kontrolerów Witryn Osób Trzecich z którymi możemy nie mieć żadnego związku. Użytkownik przed skorzystaniem z witryny powinien więc zawsze zapoznać się z polityką prywatności i stosowania plików cookie Witryn Osób Trzecich.

Logi Serwera Internetowego

Pewne informacje możemy zbierać automatycznie oraz przechowywać je w logach serwera internetowego dla celów statystycznych. Dotyczy to plików zawierających standardowe informacje zebrane przez serwery internetowe, takie jak adresy IP użytkowników, typ przeglądarki, dostawcy usług internetowych (ISP), system operacyjny itp. Informacje te są używane wyłącznie przez PRA Group Polska Sp. z o.o oraz podmioty należące do grupy kapitałowej PRA i nie są udostępniane osobom trzecim. Takie informacje wykorzystywane są przez Nas jedynie w celu analizy trendów, zarządzania Witryną Internetową oraz gromadzenia danych demograficznych o użytkownikach Witryny Internetowej jako całości.Dane te nie podlegają przyporządkowywaniu pod konkretnych użytkowników, są natomiast zbierane oraz przechowywane dla technicznego zapewnienia funkcjonalności strony PRA, stabilności oraz bezpieczeństwa. Zostaną one usunięte, gdy ze względu na cel przetwarzania, nie będzie to już konieczne.

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze przez witryny odwiedzane przez Użytkownika. Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera i mają szerokie zastosowanie dla prawidłowego dostępu do stron internetowych oraz wpływają na wydajność pracy czy dostarczenie informacji właścicielom witryny.

Nasza Witryna Internetowa, oraz platforma płatności online, podobnie jak wiele innych witryn internetowych, korzysta z plików cookie, które umożliwiają Nam gromadzenie i przechowywanie informacji o odwiedzających Witrynę Internetową.

Pliki cookie pomagają Nam również zapewnić lepszy dostęp do Witryny Internetowej poprzez możliwość monitorowania, które strony Użytkownik uważa za przydatne, a które nie. Niezbędne pliki cookies są bezwzględnie konieczne do korzystania ze strony internetowej i muszą być wykorzystywane w celu prawidłowego funkcjonowania dostępnych usług. W żaden sposób nie dają Nam jednak dostępu do informacji o urządzeniu Użytkownika ani żadnych innych informacji o Użytkowniku, niż te, które on sam zdecyduje się Nam udostępnić w trakcie korzystania z dostępnych usług. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub informowała Cię o tych plikach cookies, ale niektóre części strony nie będą wtedy działać. Pliki te są bezpieczne, wolne od wirusów, zaś celem ich stosowania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z witryny internetowej oraz poprawa jakości witryny i jej zawartości.

Pragniemy aby użytkownicy naszej witryny mieli świadomość jakie jeszcze pliki cookies stosujemy. Pliki cookie typu „performance” to pliki cookie używane w szczególności do gromadzenia danych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, które strony witryny odwiedzają najczęściej lub czy otrzymują komunikaty o błędach na stronach internetowych. Te pliki cookie monitorują tylko wydajność witryny podczas interakcji użytkownika. Informacje te są zanonimizowane. Na zbierane danych przy użyciu „performance” cookies wymagana jest Twoja uprzednia zgoda.

„Functional” cookies, to rodzaj plików, które umożliwiają nam zapewnienie lepszej funkcjonalności oraz personalizacji strony internetowej, w szczególności preferowany język, region, dla którego chcesz otrzymywać informacje lub nazwa użytkownika i hasło w przypadku możliwości automatycznego logowania do serwisu. Także w tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wyrażonej zgodny na stosowanie tych plików cookies.

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies znajdziesz poniżej: 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zebranych przy użyciu ‘performance’ oraz ‘functional’ cookies jest Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdej chwili zarządzać swoimi preferencjami w zakresie plików cookies tutaj:Użytkownik może również zarządzać preferencjami plików cookies bezpośrednio w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej tak, aby akceptować wszystkie pliki cookie, powiadamiać go o konfiguracji pliku cookie lub zablokować wszystkie pliki cookies. Jednakże wykonanie któregokolwiek z powyższych ustawień może uniemożliwić pełne korzystanie z Witryny Internetowej, a w rezultacie spowodować utratę niektórych jej funkcji. Użytkownik,  który chciałby usunąć jakiekolwiek pliki cookie, które są już na jego komputerze, powinien w tym celu zapoznać się z instrukcją konkretnego oprogramowania lub przeglądarki internetowej, aby móc zlokalizować takie pliki, usunąć je z poziomu przeglądarki internetowej lub odszukać katalog przechowujący pliki cookie.

Jeżeli chcesz zmienić preferencje swojej przeglądarki internetowej lub chcesz uzyskać pomoc w ustawieniach dot. plików cookies, prosimy o zapoznanie się z odpowiednim linkiem poniżej:

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer

Firefox 

Safari 

Opera 

Microsoft Edge 

Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wyłączenia znajduje się na stronie: www.aboutcookies.org.

Ochrona prywatności danych cyfrowych.

Korzystamy z sieci wyszukiwania i wyświetlania Google Adwords, aby dotrzeć do klientów. Platforma Adwords pozwala nam komunikować się z klientami za pomocą narzędzi takich jak odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, odbiorcy na rynku i remarketingu. Pozwala nam również monitorować skuteczność naszych reklam za pomocą śledzenia konwersji. Żadna z informacji wykorzystywanych lub gromadzonych w tych praktykach nie jest “danymi osobowymi”. Korzystamy również z funkcji remarketing Adwords firmy Google, aby dotrzeć do określonych odbiorców. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania zindywidualizowanych reklam klientom, którzy wcześniej odwiedzili stronę (pragroup.pl lub mypage.pragroup.pl). Jeśli nie chcesz otrzymywać tych reklam, możesz zrezygnować w dowolnym momencie, przechodząc do Ustawień reklam Google.

Google Analytics.

Nasze strony Internetowe (pragroup.pl lub mypage.pragroup.pl) korzystają z Google Analytics do przeprowadzania analizy usług internetowych. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies.  Uzyskane przez pliki cookies informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są przekazywane na serwery Google w USA i tam zapisywane. Dane przekazywane na serwery Google są anonimizowane przed przekazaniem. Twój adres IP nie zostanie udostępniony w ramach tej usługi. Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na Nasze zlecenie. Więcej na temat Google Analytics znajduje się tutaj. Google Analytics cookies zostały przez nas skategoryzowane jako „Performance” cookies.

Dane kontaktowe

PRA Group Polska sp. z o.o.

Proximo 1

ul.Prosta 68

00-838 Warszawa

Polska

tel: (+48) 22 276 6600

email: kontakt@pragroup.pl