Zasady korzystania ze strony

Niniejszy („Regulamin”) odnosi się do korzystania z witryny internetowej www.pragroup.pl oraz www.mypage.pragroup.pl („Witryna internetowa”) prowadzonej przez spółkę PRA Group, Inc. (Nasdaq:PRAA) oraz jej bezpośrednie i pośrednie spółki zależne („Grupa PRA”).
 
Przed korzystaniem z witryny internetowej należy uważnie zapoznać się z Regulaminem. Regulamin zawiera ważne informacje na temat praw i obowiązków użytkownika podczas korzystania z witryny. Należy pamiętać, że w niniejszym Regulaminie Grupa PRA może być określana jako „my,” „nas” lub „nasz.”
 
Korzystając z witryny internetowej lub uzyskując do niej dostęp, użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu prawnie wiążące użytkownika podczas korzystania z witryny i uzyskiwania do niej dostępu przez Internet. Ponadto użytkownik zgadza się korzystać z witryny internetowej wyłącznie w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i nie naruszać praw osób trzecich ani nie ograniczać lub utrudniać korzystania z witryny internetowej. Jeśli użytkownik nie akceptuje Regulaminu, powinien zamknąć okno z witryną internetową i powstrzymać się od korzystania z niej.
 
Możemy w dowolnym momencie zmienić treść Regulaminu. Wszelkie zmiany będą skuteczne z chwilą opublikowania ich na witrynie internetowej. Należy od czasu do czasu zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu zamieszczoną na witrynie internetowej.
 
Niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być rozszerzone lub zastąpione innymi postanowieniami lub zawiadomieniami prawnymi zamieszczonymi na poszczególnych stronach witryny internetowej. Należy również zapoznać się z Zasadami ochrony prywatności zamieszczonymi TUTAJ
Dostęp do witryny internetowej
Dostęp do witryny internetowej jest dopuszczalny na zasadzie tymczasowej. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania bez uprzedzenia wszelkich informacji lub usług świadczonych na witrynie internetowej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do witryny internetowej lub zamknąć ją na czas nieokreślony.
 
Zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, koszty lub wydatki poniesione przez użytkownika, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna internetowa jest niedostępna lub nie można uzyskać do niej dostępu w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.
 
Użytkownik odpowiada za podjęcie wszystkich kroków niezbędnych do uzyskania dostępu do witryny internetowej.
 
Użytkownik ma obowiązek poinformować o Regulaminie wszystkie osoby korzystające z witryny internetowej za pośrednictwem jego łącza internetowego i zapewnić przestrzeganie postanowień Regulaminu.
Prawa własności intelektualnej
Jesteśmy właścicielami lub licencjobiorcami wszystkich praw własności intelektualnej do materiałów na witrynie internetowej, a także opublikowanych na niej informacji (w tym wszystkich tekstów, zdjęć, ilustracji, rysunków, obrazów graficznych, animacji, materiałów wideo, materiałów audio i znaków towarowych). Zastrzegamy sobie wszystkie prawa do nich.
 
Użytkownik może wydrukować jeden egzemplarz i pobrać fragmenty materiałów z dowolnej strony (stron) naszej witryny internetowej do osobistego użytku oraz może zwracać uwagę innych osób w firmie na materiały zamieszczone na naszej witrynie internetowej.
 
Użytkownikowi nie wolno modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii jakichkolwiek informacji wydrukowanych bądź pobranych w jakikolwiek sposób z witryny internetowej ani nie wolno mu używać jakichkolwiek fotografii, ilustracji, projektów, obrazów graficznych, animacji, materiałów wideo, materiałów audio ani znaków towarowych bez towarzyszącego im tekstu.
 
Użytkownik musi zawsze podać, iż źródłem jesteśmy My (oraz wszelcy podani autorzy) jako autorzy i właściciele lub licencjobiorcy informacji wykorzystanych na witrynie internetowej.
 
Użytkownikowi nie wolno wykorzystać jakiejkolwiek część informacji z witryny internetowej do celów komercyjnych bez uprzedniego uzyskania od nas lub naszych licencjodawców odpowiedniej licencji, którą my oraz nasi licencjodawcy wydadzą według własnego uznania.
 
Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze dowolną część witryny internetowej z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub w inny sposób naruszy niniejszy Regulamin, prawo do korzystania z witryny internetowej natychmiast wygasa, a użytkownik musi według własnego uznania zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane egzemplarze informacji.
 
O ile nie zostało to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie, żadnej części witryny internetowej nie wolno reprodukować ani przechowywać na jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub przechowywać w jakimkolwiek publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie pobierania lub usłudze bez naszej pisemnej zgody.
Poleganie na zamieszczonych informacjach
Uwagi i inne informacje zamieszczone na witrynie internetowej mają charakter ogólny. Na witrynie internetowej nie udziela się porad, nieprzedstawia ofert ani w inny sposób nie tworzy lub doprowadza do stworzenia jakiejkolwiek prawnie wiążącej relacji między nami a użytkownikiem. Choć dokładamy starań, by aktualizować informacje na naszej witrynie internetowej, nie twierdzimy ani nie oferujemy jakiejkolwiek gwarancji wyraźnej lub dorozumianej, iż treść naszej witryny internetowej jest dokładna, kompletna lub aktualna. W związku z tym nie należy polegać na stwierdzeniach zamieszczonych na witrynie internetowej.
 
Nasza odpowiedzialność
Informacje przedstawione na witrynie internetowej są podane „jak widać” bez jakichkolwiek gwarancji, twierdzeń, warunków ani zapewnień co do ich dokładności.
 
Jeśli korzystanie z informacji przedstawionych na witrynie internetowej spowoduje konieczność serwisowania, naprawy lub korekty sprzętu, oprogramowania lub danych, użytkownik ponosi wszystkie związane z tym koszty.
 
W pełnym zakresie dozwolonym prawem my i powiązane z nami osoby trzecie niniejszym wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność w odniesieniu do:
 
  • wszelkich bezpośrednich i dorozumianych gwarancji, oświadczeń, warunków, zapewnień i innych podobnych warunków w jakiejkolwiek formie;
  • wszelkich dorozumianych warunków dla danej jurysdykcji, które, gdyby nie niniejszy Regulamin, mogłyby mieć skutek w odniesieniu do witryny internetowej;
  • jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika (w tym, bez ograniczeń, wszelkie bezpośrednie, pośrednie, karne lub wynikowe straty lub uszkodzenia lub utraty dochodu, obrotów, przychodów, zysków, przewidywanych oszczędności, wartości firmy, danych, umów, wykorzystania pieniędzy, lub straty lub szkody wynikającej z lub w jakikolwiek sposób powiązanej z przerwą w działalności, zmarnowanym czasem pracy lub czasem poświęconym na zarządzanie lub rozproszonego ataku skutkującego blokadą usług (DDoS) niezależnie, czy wynikającego z czynu niedozwolonego lub deliktu, w tym między innymi z zaniedbania, umowy lub w inny sposób) i wszelkich innych strat lub szkód powstałych, nawet jeśli były przewidywalne, w związku z witryną internetową lub w związku z jej użyciem, niemożnością użycia lub skutków użytkowania witryny internetowej, witryn internetowych z nią powiązanych i jakichkolwiek informacji na niej zamieszczonych lub wszelkich wirusów lub technologicznie szkodliwych informacji, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inny majątek wskutek dostępu, użycia lub przeglądania witryny internetowej lub pobierania jakichkolwiek informacji z witryny internetowej lub witryn internetowych z nią powiązanych.
Wirusy, włamania i inne przestępstwa
Użytkownikowi nie wolno świadomie wprowadzać wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych informacji na witrynie internetowej, które są złośliwe lub zmniejszają wydajności lub zakłócają funkcjonowanie witryny internetowej lub naszych systemów informatycznych.
 
Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do witryny internetowej, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna ani innego serwera, komputera, bazy danych lub innych systemów podłączonych do naszej witryny internetowej.
 
Użytkownikowi nie wolno atakować witryny internetowej w celu wywołania blokady usług metodą DoS lub DDoS.
 
Zgłosimy takie naruszenie właściwym organom i będziemy z nimi współpracować poprzez ujawnienie tożsamości użytkownika i innych powiązanych danych, gdy stanowi to prawny obowiązek lub jest dozwolone obowiązującym prawem.
 
W razie takiego naruszenia niniejszego Regulaminu użytkownik uzyska natychmiastową odmowę korzystania z witryny internetowej.
 
Łącza z witryny internetowej
Łącza umieszczone na naszej witrynie internetowej wiodące do witryn i zasobów oferowanych przez osoby trzecie mają charakter wyłącznie informacyjny.
 
Nie mamy powiązania ani żadnej kontroli nad treścią zewnętrznych witryn internetowych lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć wskutek korzystania z nich.
 
Korzystając z łącz do witryn zewnętrznych, użytkownik opuszcza naszą witrynę internetową. Nie sprawdziliśmy zewnętrznych witryn internetowych, nie kontrolujemy ich ani nie odpowiadamy za ich treść lub dostępność.
 
Nie popieramy, nie składamy deklaracji ani nie udzielamy żadnych gwarancji lub zapewnień odnoszących się do zewnętrznych witryn internetowych, ani jakichkolwiek informacji na nich odczytanych, ani konsekwencji ich wykorzystania.Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z jakichkolwiek witryn zewnętrznych posługując się łączami umieszczonymi na naszej witrynie, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.
 
We do not endorse, make no representations or provide any guarantees or assurances relating to external websites, or any information read on them, or the consequences of their use.
 
If you choose to access any external sites from any link on our site, you do so entirely at your own risk.
Łącza z witryny internetowej
Łącza umieszczone na naszej witrynie internetowej wiodące do witryn i zasobów oferowanych przez osoby trzecie mają charakter wyłącznie informacyjny.
 
Nie mamy powiązania ani żadnej kontroli nad treścią zewnętrznych witryn internetowych lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć wskutek korzystania z nich.
 
Korzystając z łącz do witryn zewnętrznych, użytkownik opuszcza naszą witrynę internetową. Nie sprawdziliśmy zewnętrznych witryn internetowych, nie kontrolujemy ich ani nie odpowiadamy za ich treść lub dostępność.
 
Nie popieramy, nie składamy deklaracji ani nie udzielamy żadnych gwarancji lub zapewnień odnoszących się do zewnętrznych witryn internetowych, ani jakichkolwiek informacji na nich odczytanych, ani konsekwencji ich wykorzystania.Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z jakichkolwiek witryn zewnętrznych posługując się łączami umieszczonymi na naszej witrynie, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.
 
We do not endorse, make no representations or provide any guarantees or assurances relating to external websites, or any information read on them, or the consequences of their use.
 
If you choose to access any external sites from any link on our site, you do so entirely at your own risk.
Regulamin płatności online
Możesz dokonywać płatności na naszej witrynie internetowej, klikając przycisk Zapłać online lub Dokonaj płatności na ekranie głównym.
 
Dostępne metody logowania:
 
-PESEL lub NIP/KRS/Regon oraz numer sprawy;
 
Aby dokonać płatności online, musisz poprawnie zalogować się na swój profil klienta oraz postępować zgodnie z informacjami pojawiającymi się na ekranie.
 
Aby uzyskać pomoc w logowaniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (+48) 22 276 66 88.
 
Klauzula salwatoryjna
Gdyby dowolna klauzula niniejszego Regulaminu (lub jej część) okazała się nieprawidłowa, niezgodna z prawem lub niewykonalna przez właściwy sąd albo jeśli dojdzie do zmiany prawa, tak, że klauzula utraci ważność, stanie się niezgodna z prawem lub niewykonalna w dowolnym zakresie, wtedy taka klauzula (lub jej część) zostanie uznana za usuniętą z Regulaminu, który w pozostałej części będzie nadal obowiązywać.